การต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ต้องมีขั้นตอนในการนำรถยนต์ไปตรวจสภาพรถเพิ่มเติมกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยทางกรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ว่ารถยนต์นั้นจะต้องมีสภาพที่แข็งแรง มั่นคง มีสภาพพร้อมใช้งาน มีค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาวะในระบบทางเดินหายใจ

ปกติการต่อภาษีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่ หรือ รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ก็ต้องต่อภาษีรถยนต์ ซึ่งสามารถเลือกต่อล่วงหน้าได้ เมื่อรู้ว่าใกล้หมดอายุแล้ว โดยการต่อภาษีรถยนต์พร้อมตรวจสภาพรถยนต์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันครบกำหนดสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี

วิธีการและเอกสารที่ใช้ต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี

  • เตรียมสมุดจดรายการ จดทะเบียนรถ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถ และหลักฐานการทำ พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุ อย่างน้อย 3 เดือน
  • นำรถเข้าไปตรวจสภาพ เพื่อนำใบรับรองที่ได้จากสถานตรวจสภาพรถ ตรอ. ในการยืนยันว่ารถยนต์อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นอันตรายและใช้งานต่อไปได้ อัตราการตรวจสภาพรถยนต์หากเป็นรถเปล่ามีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ค่าตรวจจะอยู่ที่ 150 บาท แต่หากน้ำหนักมากกว่านี้จะอยู่ที่ 250 บาท
  • หากเป็นรถที่มีการติดตั้งแก๊ส ไม่ว่าจะ LPG หรือ CNG ต้องมีใบรับรองการติดตั้งและตรวจสภาพแนบมาด้วย
  • เมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว ก็นำไปยื่นต่อภาษีประจำปีที่กรมขนส่ง หรือ สถานที่เปิดรับบริการต่อภาษีประจำดีได้เช่นเดียวกันครับ
  • การนับอายุงานของการใช้รถยนต์ ให้เริ่มนับอายุจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก จนถึงวันครบกำหนดการเสียภาษีประจำปี และรถที่ทำการดัดแปลงจนมีสภาพที่ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ อย่างเช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถยนต์ที่ขาดหายหรือชำรุด จนไม่สามารถตรวจสอบได้ อาจมีส่วนที่ต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าดัดแปลงต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย

ในส่วนของกรมขนส่งทางบก หากเรายื่นต่อภาษีล่าช้า ต้องเสียค่าปรับ 1% ของค่าภาษีรถยนต์ต่อเดือน หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ต่อภาษีรถยนต์ เกิน 3 ปี เราจะโดนยึดทะเบียนและคู่มือ อีกทั้งยังถูกระงับป้ายทะเบียนที่ใช้ และต้องทำการชำระค่าปรับและค่าภาษีทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ ข้อมูลทั้งหมดน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการไปต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป

ที่มา TQM,กรมการขนส่งทางบก

 

 

 

เครดิต www.autospinn.com