ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีช่องทางให้เลือกใช้บริการหลายช่องทาง ซึ่งดำเนินการได้ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน ปรากฏว่ายังมีเจ้าของรถบางรายที่ไม่ได้มาติดต่อชำระภาษีรถประจำปี และไม่ได้ดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถกับนายทะเบียน เนื่องเข้าใจผิดว่ารถที่สูญหาย ชำรุด หรือเลิกใช้แล้วไม่ต้องชำระภาษีแล้ว แต่ความเป็นจริงเจ้าของรถจะต้องมาติดต่อขอแจ้งการไม่ใช้รถต่อนายทะเบียน ที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ หากไม่มาติดต่อดำเนินการจะต้องชำระภาษีและค่าปรับ และหากเป็นการค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที

หากต้องการแจ้งไม่ใช้รถแบบชั่วคราว และการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป จะต้องนำหลักฐานไปติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดที่แจ้งใช้รถ โดยใช้หลักฐานดังนี้

  1. คู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
  2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
  3. แผ่นป้ายทะเบียนรถ
  4. ถ้ามิได้มาด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม จำนวน 105  บาท

อย่างไรก็ตาม กรณีที่เจ้าของรถแจ้งไม่ใช้รถแบบชั่วคราว ต้องการขอใช้รถต่อ ก็สามารถดำเนินการแจ้งใช้รถดังกล่าวได้ โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ แบบคำขอแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่ใช้รถไว้ และหลักฐาน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่แจ้งใช้รถได้ในภายหลัง

 

 

ที่มา กรมการขนส่งทางบก,carscoops

เครดิต www.autospinn.com