ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งรถที่ควรรู้จะได้ไม่กระทำผิดหรือโดนปรับเงิน โดยเฉพาะเรื่องล้อรถยนต์ยื่นได้เท่าไร ล้อล้นแค่ไหนผิดกฎหมาย


ล้อรถยนต์ยื่นได้เท่าไร ล้อล้นแค่ไหนผิดกฎหมาย

สำหรับผู้รักการแต่งรถ บางคนไม่รู้ข้อกฏหมายหรือระเบียบบังคับ ได้เปลี่ยนล้อแล้วล้นออกมานอกตัวถังรถ ถือว่ามีความผิด โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้

  • ล้อรถด้านท้ายจะยื่นออกมาจากตัวถังรถได้ไม่เกิน 15 เซนติเมตร และขอบยางด้านนอกสุดห้ามยื่นออกมาเกินตัวถังรถ ถ้ามันยื่นเกินตัวถังรถ แสดงว่าได้เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น
  • ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ระบุว่า บังโคลนที่ล้อทุกล้อจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าขนาดของยางรถ ดังนั้น ถ้าล้อมันยื่นออกมานอกบังโคลน จึงเป็นเรื่องที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะใช้รถที่มีส่วนควบหรืออุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

  • การเปลี่ยนขนาดของยางให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะต้องไม่ทำให้ขีดความสามารถในการรับน้ำหนักของยางน้อยไปกว่าเดิม มาตรวัดความเร็วของรถมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% ระบบบังคับเลี้ยวต้องทำงานปกติ และเมื่อบรรทุกเต็มอัตราบรรทุกต้องไม่เกิดการเสียดสีหรือติดขัดกับตัวถังหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของรถ และต้องไม่ทำให้ระดับความสูงของโคมไฟหน้า โคมไฟท้ายและโคมไฟอื่นๆ ต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

หากฝ่าฝืนจะมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท อ้างอิงข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 14 มาตรา 58 มาตรา 60 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 6 กฎกระทรวง กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. 2551 ข้อ 3 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์ และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่างๆ พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และ ข้อ 19 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2562 
ที่มา กรมการขนส่งทางบก

 

 

เครดิต www.autospinn.com