อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ในช่วงเวลาใด หากเกิดเหตุขับรถชนเสาไฟฟ้า จนเสาไฟฟ้าเสียหายหรือหักโค่นลงมาทั้งต้น ประกันรถยนต์ที่ทำไว้จะคุ้มครองหรือไม่ ขับรถชนเสาไฟฟ้า ประกันจ่ายไหม

ขับรถชนเสาไฟฟ้า ประกันจ่ายไหม

กรณีขับรถชนเสาไฟฟ้าถือว่าเป็นเหตุไม่มีคู่กรณี แต่เสาไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือการไฟฟ้านครหลวง (เฉพาะ กรุงเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ขับขี่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับหน่วยงานดังกล่าว เบื้องต้น จะต้องจ่ายค่าเสาไฟฟ้า ซึ่งจะคิดราคาตามประเภท ขนาด และพื้นที่ในการติดตั้ง, ค่ารื้อถอน, ค่าขนส่งตามระยะทาง และค่าแรงงานที่จะมาทำการติดตั้ง

เสาไฟฟ้าโดยทั่วไปจะราคาประมาณ

  • เสาไฟฟ้าแรงต่ำ : 10,000-30,000+ บาท/ต้น
  • เสาไฟฟ้าแรงกลาง : 30,000-100,000+ บาท/ต้น

ค่าเสียหายข้างต้น ยังไม่รวมในกรณีที่เสาไฟฟ้าต้นนั้นมีหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ หรือคิดโดยรวมๆ ค่าเสียหายประมาณ 50,000 – 150,000 บาท แล้วแต่ขนาดความสูงเเละกำลังไฟของเสาไฟต้นที่เสียหายและอื่นๆประกอบ

กรณีที่ไม่มีเงิดชดใช้ค่าเสียหาย สามารถเข้าไปเจรจาต่อรองขอผ่อนชำระหนี้ หรือขอลดหนี้สินที่แผนกไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้ของการไฟฟ้าฯ แต่อาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มด้วย ที่สำคัญคือห้ามหนีหนี้ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการชดใช้ค่าเสียหายเด็ดขาด เพราะจะถูกดำเนินคดี และต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลกำหนดตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ระบุไว้ความว่า

มาตรา 438 ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย

ประกันคุ้มครองไหม

เมื่อถามว่าขับรถชนเสาไฟฟ้า ประกันคุ้มครองไหม หากได้ทำประกันชั้น 1 บริษัทประกันจะทำการชดใช้ค่าเสียหายทั้งในส่วนของรถยนต์ และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย แต่หากทำประกันชั้น 2 ประกันชั้น 3 จะไม่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและความคุ้มครองที่ไม่ครอบคลุมกรณีขับรถชนของหลวง

ที่แน่ๆ การขับรถอย่างระมัดระวังจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ไม่มากก็น้อย แต่หากไปขับรถชนเสาไฟฟ้าหัก คนละแวกนั้นคงไม่มีไฟฟ้าใช้ และคนขับชนฯ คงได้รับการการสรรเสริญจากชาวบ้านอย่างหนาแน่นแน่นอน

 

 

ที่มา masii

เครดิต www.autospinn.com