การเปลี่ยนเครื่องยนต์ เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ ก่อนการใช้รถนั้น จะต้องนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน การฝ่าฝืน เจ้าของรถจะมีความผิดตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เอกสาร – ขั้นตอน การแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์

หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยน

  1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  2. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ หนังสือแจ้งจำหน่ายใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์
  3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)
  4. หลักฐานการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
  2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสภาพรถ
  3. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีส่วนที่เพิ่ม (ถ้ามี)
  4. รอรับเอกสารคืน

 

 

เครดิต www.autospinn.com