สัญลักษณ์พื้นทางสำหรับผู้ใช้รถที่เราเห็นกันอยู่ทุกวัน มีความหมายแตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของสี และเครื่องหมาย ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์จะมีความหมายว่าอะไรบ้าง ออโต้สปินน์มีข้อมูลมาฝาก

ความหมายป้ายจราจรบนพื้นทาง

เส้นประสีเหลือง คือ เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ หมายความว่า เป็นเส้นแสดงการแบ่งแยกการจราจรของรถที่มีทิศทางตรงกันข้าม ผู้ขับขี่ต้องขับรถทางด้านซ้ายของเส้น ยกเว้นในกรณีที่ต้องการเลี้ยวขวาหรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น

เส้นทึบสีเหลืองเดี่ยวหรือคู่ คือ เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง  หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถไปทางด้านซ้ายของเส้น ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด

เส้นทึบสีเหลืองคู่กับเส้นประสีเหลือง คือ เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเฉพาะด้าน หมายความว่า รถที่อยู่ทางด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบโดยเด็ดขาด ส่วนรถที่อยู่ทางด้านเส้นประ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยอาจแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น หรือข้ามเส้นดังกล่าวนี้ด้วยความระมัดระวัง

เส้นประสีขาว คือ เส้นแบ่งช่องเดินรถ หรือ เส้นแบ่งช่องจราจร หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถภายในช่องทางเดินรถ หรือช่องจราจร ห้ามขับรถคร่องเส้น เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจร

แถบสีเหลืองสลับขาวแสดงที่ขอบทาง คือ เครื่องหมายเส้นห้ามจอด เว้นแต่หยุดรับ-ส่งชั่วขณะ หมายความว่า ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนด เว้นแต่การหยุดรับ-ส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า

แถบสีแดงสลับขาวแสดงที่ขอบทาง คือ เครื่องหมายเส้นห้ามหยุดหรือจอดรถ หมายความว่า ห้ามหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด

แถบสีขาวสลับดำแสดงที่ขอบทาง คือ เครื่องหมายขาวดำ ให้ผู้ใช้ทางเห็นขอบทางได้ชัดเจนขึ้น

แถบสีขาวกว้าง และยาวหลาย ๆ แถบประกอบกันขวางทางเดินรถ คือ เส้นทางข้าม หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันท่วงที เมื่อมีคนเดินข้ามทาง ให้คนข้ามทางไปก่อน

เส้นทึบสีเหลืองลากทะะแยงตัดกันภายในกรอบเส้นทึบสีเหลือง คือ เส้นทะแยงห้ามหยุดรถ หมายความว่า ้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทะแยงห้ามหยุดรถ ยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา

ลูกศรสีขาวหรือสีเหลือง แสดงทิศทาง คือ ลูกศร หมายความว่า เมื่อปรากฏในช่องเดินรถหรือช่องจราจรใด ผู้ขับขี่ที่อยู่ในช่องเดินรถหรือช่องจราจรนั้นต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น

ข้อความสีขาวบนพื้นทาง คือ ข้อความบังคับบนพื้นทาง หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามข้อความนั้นๆ

 

 

เครดิต www.autospinn.com