ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบ 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดแต้มใบขับขี่ และการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ถูกตัดการคะแนนความประพฤติในการขับขี่ จนเหลือ 0 คะแนน

กฎหมายใหม่ ตัดแต้มพฤติกรรมผู้ขับขี่ เริ่ม 8 มกราคม 2566

 1. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565
 2. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565
 3. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565

การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถและการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และการ  อุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (เริ่ม 8 มกราคม 2566)

สาระสำคัญของระเบียบระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 คือการกำหนดวิธีดำเนินการในระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่รถของผู้ได้รับใบอนุญาต ทั้ง คะแนนใบขับขี่ การตัดคะแนนใบขับขี่ การคืนคะแนนใบขับขี่ ดังนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่แต่ละรายมีคะแนนความประพฤติในการขับรถรวมคนละไม่เกิน 12 คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม

ตัดแต้มความประพฤติในการขับ

 • หากรู้ตัวผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่กระทำความผิด ให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ขับขี่นั้น
 • หากไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้ขับขี่และเป็นใบสั่งที่ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่เป็นผู้ครอบครองรถ
 • กรณีที่ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ให้ผู้ออกใบสั่งหรือผู้จับกุม ดำเนินการกับบุคคลดังกล่าว ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

คะแนนใบขับขี่ที่ถูกตัด

ทำผิดแบบไหนตัด 1 คะแนน

 • ขับรถไม่หยุดให้คนเดินข้ามทาง ณ ทางข้าม ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ “เส้นทางข้าม”
 • ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา
 • ไม่ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง
 • ไม่หยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้ายหรือชิดช่องเดินรถประจำทางเพื่อให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเมื่อเห็นรถฉุกเฉินขณะปฏิบัติหน้าที่
 • ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน้อค หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกกันน็อค
 • ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือขับขี่รถยนต์โดยไม่จัดให้คนโดยสารรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์
 • นำรถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้าย เครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจำรถตามกฎหมาย มาใช้ในทางเดินรถ
 • ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และเครื่องหมายให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
 • เปลี่ยนแปลง ปิดบังทั้งหมด หรือบางส่วน ของป้ายทะเบียนรถ
 • ได้รับใบสั่งและไม่ชำระค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ทำผิดแบบไหนตัด 2 คะแนน

 • ขับรถโดยฝ่าฝืนไฟแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “หยุด”
 • ขับรถย้อนศร
 • ขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกสั่งยึด หรือถูกสั่งพักใช้

ทำผิดแบบไหนตัด 3 คะแนน

 • ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
 • ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
 • ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควร ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อตำรวจที่ใกล้เคียงทันที

ทำผิดแบบไหนตัด 4 คะแนน

 • ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
 • ขับรถในขณะเสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 • ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
 • แข่งรถบนนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร

เงื่อนไขการตัดคะแนนมีอะไรบ้าง

การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนคะแนนที่กำหนดของแต่ละข้อหา สำหรับการกระทำผิดในแต่ละครั้ง แต่หากเป็นกรณีที่กระทำผิดครั้งเดียวและเป็นความผิดหลายข้อหาให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนคะแนนที่กำหนดของแต่ละข้อหา แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 8 คะแนน

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิดคราวละ 90 วัน ส่วนการคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถจะได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนที่ถูกตัดในแต่ละครั้งในวันถัดจากวันครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกตัดคะแนนครั้งนั้น
ผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตาม เมื่อพ้นกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้วให้ได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ถูกตัด ในวันถัดจากวันครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 8 คะแนน ส่วนคะแนนที่เหลืออีก 4 คะแนนที่ยังไม่ได้รับคืน จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อไม่ได้ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถในรอบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

ในกรณีที่ผู้ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด จะได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ถูกตัด ในวันถัดจากวันครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ในจำนวน 12 คะแนน

ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน หากเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด จะได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ถูกตัดในวันที่ผ่านการอบรม ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • อบรมครั้งที่ 1 ในรอบปี คะแนนที่ได้รับคืนมาจะมีคะแนนรวมไม่เกิน 12 คะแนน
 • อบรมครั้งที่ 2 ในรอบปี  คะแนนที่ได้รับคืนมาจะมีคะแนนรวมไม่เกิน 6 คะแนน

ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ มีสิทธิได้รับคืนคะแนนจากการอบรมเพียงปีละ 2 ครั้ง หากทำความความผิดตามในระหว่างที่มีคะแนนความประพฤติในการขับรถเป็น  0 คะแนน ให้บันทึกประวัติการกระทำความผิดไว้และให้ตัดคะแนนความประพฤติการขับรถดังกล่าว เมื่อผู้ขับขี่นั้นได้รับคืนคะแนน

ส่วนสาระสำคัญของระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 ระบุว่า กรณีที่ผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทของผู้นั้นคราวละ 90 วัน โดยให้ระบุวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ให้ชัดเจน และให้นับวันเริ่มต้นของคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับจากวันที่คะแนนของผู้ขับขี่นั้นเป็น 0 คะแนน

นอกจากนี้ยังกำหนดวิธีแจ้งคำสั่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตัดคะแนน ความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนนรับทราบ ด้วยการส่งคำสั่งไปยังภูมิลำเนาของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการขนส่งทางบก ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่คะแนนความประพฤติของผู้นั้นถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน โดยให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ได้รับแจ้งคำสั่ง เมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันส่งคำสั่ง คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ให้แจ้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมาย ว่าการขนส่งทางบกทราบผ่านการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

ที่มา

 1. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565
 2. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 
 3. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565

เครดิต www.autospinn.com

 

แนะนำฝาสูบ ดีแม็ก 4JK1/ 4JJ1 ใหม่ GZL เป็นยังไงยังไง?