ทำใบขับขี่สากลปี 2566 มีขั้นตอนอย่างไร? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? และสามารถติดตั้งขอรับใบขับขี่สากลได้ที่ไหน? บทความนี้ เราขอแนะนำวิธีทำใบขับขี่สากล (International Driving License) มาฝากกัน

เอกสารประกอบคำขอรับใบขับขี่สากล 2566

 • หนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการเดินทาง (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 • ใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับจริง)
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ
  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
  • ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก หรือใบแทน
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป (ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่สากล 505 บาท

กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติม ประกอบด้วย

 • สำเนาเอกสารข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ระบุประเทศที่จะเดินทาง และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป (ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 • บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 • ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่สากล 505 บาท
 • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ในกรณีที่เอกสารตามข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจไม่ตรงกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานที่ทำใบขับขี่สากล 2566

 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
 • สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่สากลต้องทำการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue โดยเข้าไปที่เมนู “งานใบอนุญาต” เลือก “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล” จากนั้นเลือก “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ” หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

 

 

เครดิต www.sanook.com

 

เทอร์โบ 4JA1 ของ GZL ดีจริงไหม?