กรณีเล่มทะเบียนรถหาย ต้องการขอรับเล่มทะเบียนใหม่ที่ขนส่งฯ มีขั้นตอนอย่างไร? จำเป็นต้องแจ้งความเอกสารหายด้วยหรือไม่? และหากจะทำเล่มใหม่ ต้องทำอย่างไร Sanook Auto มีคำตอบมาฝากกัน

เล่มทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่

คำตอบ : เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความเสมอ

การขอออกเล่มคู่มือจดทะเบียนทดแทนเล่มเดิมที่สูญหาย จะเป็นต้องเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน “แจ้งเล่มทะเบียนรถหาย” ที่สถานีตำรวจก่อนเสมอ เนื่องจากเป็นเอกสารประจำรถที่สำคัญและมีความเสี่ยงต่อการถูกนำไปปลอมแปลง จากนั้นจึงนำสำเนาบันทึกประจำวันและหลักฐานที่จำเป็นติดต่อยังสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้

ทำเล่มทะเบียนรถใหม่ ต้องทำอย่างไร

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอเล่มทะเบียนทดแทน

  • สำเนาบันทึกประจำวัน
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

ขั้นตอนการขอรับใบคู่มือจดทะเบียนทดแทน

ให้นำหลักฐานทั้งหมดไปติดต่อกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รถคันดังกล่าวจดทะเบียนไว้ ส่วนรถที่จดทะเบียนในต่างจังหวัดให้ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดนั้นๆ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

  • ยื่นแบบคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
  • ชำระเงินค่าธรรมเนียม
  • บันทึกรายการทางทะเบียนรถ
  • รับเล่มทะเบียน

ทั้งนี้ เล่มทะเบียนรถทดแทนฉบับที่สูญหายจะถูกประทับตรา “ออกแทนเล่มที่สูญหาย” กำกับเอาไว้ โดยจะเหลือเฉพาะชื่อผู้ครอบครองคนปัจจุบันเท่านั้น แต่ลำดับผู้ครอบครองจะยังคงเดิม (เช่น หากเล่มเดิมมีชื่อผู้ครอบครองมาแล้ว 3 ลำดับ ได้แก่ นาย ก เป็นลำดับที่ 1, นาย ข ลำดับที่ 2 และนาย ค ลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ครอบครองคนปัจจุบัน เล่มที่ออกทดแทนจะปรากฏเฉพาะนาย ค แต่เป็นผู้ครอบครองลำดับที่ 3 แทน)

ผู้ที่มีข้อสงสัยในการขอรับใบคู่มือจดทะเบียนทดแทน สามารถติดต่อสายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร 02-271-8888 หรือ 1584

 

 

เครดิต www.sanook.com

 

เจ้าพ่อออฟโรดตัวตึง! มิตซู 4M40 สตาร์ด้า 2.8