กรมการขนส่งทางบก แนะนำผู้สนใจทำใบขับขี่สากลสามารถนำหลักฐานเข้ารับบริการได้ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยตรวจสอบประเทศที่ต้องการนำใบขับขี่สากลไปใช้ให้ถูกต้องตามอนุสัญญาได้

ใบขับขี่สากลทำได้ไหม  ถ้าไม่จองคิวล่วงหน้า

เสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกแนะนำ สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางและต้องการขับรถยนต์ในต่างประเทศ สามารถเข้ารับบริการทำใบขับขี่สากลที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามอนุสัญญา 2 ฉบับ นั่นคือ “อนุสัญญาเจนีวา 1949” และ “อนุสัญญาเวียนนา 1968” โดยรายละเอียดของอนุสัญญาดังกล่าวมีดังนี้

 • อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 หรือ อนุสัญญาเจนีวา 1949 มีอายุ 1 ปี นำไปใช้ได้ ใน 102 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้  นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เป็นต้น
 • อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 หรือ อนุสัญญาเวียนนา 1968 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบขับขี่สากล หรือเท่ากับอายุของใบขับขี่ภายในประเทศที่ผู้ถือมีอยู่ นำไปใช้ได้ 86 ประเทศ เช่น บาห์เรน บราซิล เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

สำหรับประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับ เช่น สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รวมถึงประเทศไทย สามารถใช้ใบขับขี่สากลที่ออกตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้

ผู้สนใจทำใบขับขี่สากลสามารถเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับใบขับขี่สากล (กรณีคนไทย)

 1. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 3. ใบขับขี่ไทย (5ปี, ตลอดชีพ, ขนส่ง) (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  ไม่เคลือบมัน (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับใบขับขี่สากล (กรณีคนต่างชาติ)

 1. หนังสือเดินทางและวีซ่า (ต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวเล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับจริง) หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Work Permit) ที่แสดงรายละเอียดที่อยู่ และยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษ (Smart Visa) ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศออกให้ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 3. ใบขับขี่ไทย (5ปี หรือ ตลอดชีพ) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ไม่เคลือบมัน (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

กรณีการทำใบขับขี่สากลสามารถมอบอำนาจได้

ในการมอบอำนาจ ต้องเตรียมหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่

 1. ใบมอบอำนาจ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 3. หลักฐานของผู้มอบอำนาจที่จะใช้ในการขอรับใบขับขี่สากล (สำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่สากลสามารถเข้ารับบริการ ณ สำนักงานขนส่ง ได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และแจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการนำใบขับขี่สากลไปใช้ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องในการร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา หรือสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่ https://apps.dlt.go.th/ltpcenter/

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม 500 บาท
 • ค่าคำขอ 5 บาท

ทั้งนี้ ใบขับขี่สากลตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 ต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ของไทยแบบบัตรพลาสติกที่มีข้อความภาษาอังกฤษกำกับด้วย

 

 

เครดิต www.autospinn.com

 

เทอร์โบ DECA 6SD1 สำหรับรถตักเครื่อง 6 สูบ จะเป็นยังไง ไปดูกัน!!! | แกะกล่องรีวิว